Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

« Чон муштумсуз» жашоо мумкунбу?


кызыл камчы«Кызыл камчы» — деп биз кандай кишилерди айтабыз? Эмне үчүн бул кыргыз «маданиятында» тереӊ түптѳлгѳн? Алсыз жандан күчүн чыгарып, кызганыч сезимин койнуна ката билбеген мырзанын мамилеге болгон кѳз карашын ѳзгѳртсѳ болобу? Дал ушул суроолорго жоопту тѳмѳнкү уктуруудан уга аласыздар!